GENERELLE VILKÅR

1. Generelt

Selger er Stiftelsen Ungdom i Oppdrag, Grimerudvegen 77 2312 Ottestad, Org nr.: 994 890 883, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. De følgende betingelsene gjelder alle bestillinger (ordre) som kunden – heretter omtalt som kjøper – sender til selger – via nettbutikk shop.thesend.no eller utsalgssted.

En presentasjon av bestemte produkter eller tjenester på shop.thesend.no på et bestemt tidspunkt utgjør ikke en garanti om at disse produktene eller tjenestene vil være tilgjengelige på et hvilket som helst tidspunkt. Selger forbeholder seg retten til når som helst å trekke tilbake et hvilket som helst produkt.

Selger forbeholder seg retten til å endre disse Betingelsene fra tid til annen uten at kjøper blir varslet om det på forhånd. Den versjonen av Betingelsene som bestillingen til kjøper er underlagt, er den som er tilgjengelig på shop.thesend.no på det tidspunktet da kjøper sender bestillingen.

2. Priser og leveringskostnader

Prisene som er oppgitt på shop.thesend.no inkluderer lovpålagt merverdiavgift (mva), men ikke leveringsgebyr.

Leveringsgebyret er kr. 79,- eller kr. 129,- avhengig av hvor stor eller tung bestillingen er. Kostnaden for hver leveringsmetode blir tydelig angitt underveis i utsjekkingsprosedyren.

3. Bestilling/avtaleinngåelse

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Når kjøper har sendt inn bestillingen, vil kjøper motta en bekreftelse per e-mail forutsatt at kjøper har oppgitt sin e-mailadresse. Hvis selger av en eller annen grunn ikke skulle være i stand til å utføre bestillingen, vil kjøper få beskjed så raskt som mulig. Hvis selger allerede har mottatt betaling for en slik bestilling, vil selger prøve å tilbakeføre det aktuelle beløpet ved hjelp av samme metode som ble brukt til å gjennomføre betalingen. Hvis det av en eller annen grunn er nødvendig å benytte en alternativ fremgangsmåte, vil kjøper bli kontaktet av en representant fra selger som vil hjelpe med oppgjøret.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

4. Levering

Selger vil prøve å levere varene til en bostedsadresse eller et utleveringssted i Norge, alt etter hva kjøper har valgt som leveringsalternativ. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Hvis en levering mot formodning skulle bli mer enn 30 dager forsinket, kan du kansellere bestillingen.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

5. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen.

Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Angrerettskjema laster du ned her.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Det forutsettes at alle artiklene returneres i samme tilstand som de var i da kjøper mottok dem. Dette betyr at artiklene ikke kan være skadet, skitne, vasket, endret eller slitt, og at alle etiketter og merkelapper er intakte. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

6. Reklamasjonsrett

Hvis det forekommer defekter på varer kjøper har kjøpt, vil selger overholde alle lovpålagte forskrifter om produktgaranti. Hvis kjøper har en klage angående innlysende materialfeil eller produksjonsfeil på en vare selger har levert, herunder skader påført under transport, bes kjøper om å reklamere skriftlig til selger.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering:

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag:

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving:

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

7. Retur

Selger garanterer full tilbakebetaling av returnerte artikler forutsatt at alle artiklene returneres i samme tilstand som de var i da kjøper mottok dem. Dette betyr at artiklene ikke kan være skadet, skitne, vasket, endret eller slitt, og at alle etiketter og merkelapper er intakte.

Kjøper returnerer en vare ved å fylle ut returskjema som legges sammen med artiklene som skal returneres. Pakken merkes med “RETUR” og sendes til:

The Send Shop
c/o Stiftelsen Ungdom i Oppdrag
Grimerudvegen 77
2312 Ottestad

Kjøper står for kostnader knyttet til returfrakt. Beløpet refunderes med samme betalingsmetode som kjøper brukte ved kjøp av varen.

8. Betalingsmetoder

Du kan betale for varene på forskjellige måter, som angitt nedenfor.

Betaling før eller ved levering
Kort
Kjøper kan oppgi betalingsopplysningene sine når kjøper legger inn bestillingen med et gyldig betalingskort (VISA eller MasterCard). Det aktuelle beløpet blir umiddelbart holdt av på kortet , men det vil ikke debiteres før varene er sendt. Selger forbeholder seg retten til å sjekke kreditt- eller debetkortets gyldighet, kortets kredittstatus opp mot bestillingsverdien og hvorvidt kjøperens adresseopplysninger er korrekte. Kjøper kan komme til å avvise bestillinger basert på det kjøper finner i disse kontrollene.

PayPal
Når kjøper betaler med PayPal forbeholder selger seg retten til å sjekke PayPal kontoens gyldighet, kredittstatus og om kjøperens adresseopplysninger er korrekte. Det aktuelle beløpet vil umiddelbart bli reservert på kjøpers konto, men vil ikke debiteres før varene er sendt. Selger forbeholder seg retten til å avvise bestillinger basert på disse kontrollene.

Betaling etter levering
Klarna
Selgers Betal senere-tjeneste leveres av Klarna. Så snart bestillingen er sendt, sender Klarna kjøper opplysninger om hvordan og hvor kjøper betaler. Hvis kjøper har spørsmål vedrørende betalingen, ta kontakt med Klarna kundeservice.

9. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene
etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

10. Farger

Selger treffer rimelige tiltak for å gjengi egenskapene til sine produkter på en nøyaktig måte, herunder sammensetningen og farger. Hvilken farge kjøper vil se, er avhengig av hvilket datasystem kjøper bruker, og selger kan ikke garantere at datamaskinen til kjøper vil gjengi slike farger på en nøyaktig måte.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

11. Overdragelse

Selger forbeholder seg retten til å overdra ethvert betalingskrav, herunder betalingsavdrag som er oppstått i forbindelse med varelevering, til tredjeparter.

12. Tildeling av rettigheter

All bruk av shopthesend.no eller dets innhold, herunder kopiering eller lagring av slik innhold, enten i sin helhet eller delvis, til annet enn personlig og ikke-kommersiell bruk, er forbudt så fremt det ikke er innhentet tillatelse til dette fra .

13. Firmainformasjon

Stiftelsen Ungdom i Oppdrag
Grimerudvegen 77
2312 Ottestad

Organisasjonsnummer: 994 890 883
MVA-nr.: NO 912618900 MVA
Kontakt Kundeservice

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

04.01.2022

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop